anchetaonline.ro

Pentru piteșteni! Cum vă puteți debranșa de la Termoficare! S-a votat!

de | 28.04.2022 18:00 | Pitești, Administrație

În ședința de astăzi, joi – 28 aprilie 2022, a  Consiliului Local Pitești s-a aprobat o procedură pe care mulți cetățeni o așteaptă anual și anume cea privind debranșarea de la sistemul centralizat de termoficare al orașului în perioada mai-august 2022.

Hotărârea adoptată astăzi de către Consiliul Local Pitești prevede următoarele detalii privind procedura de debranșare:

PROCEDURA PRIVIND DEBRANŞAREA/ DECONECTAREA DE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ DIN MUNICIPIUL PITEŞTI PENTRU PERIOADA MAI-AUGUST

Debranşarea totală a instalaţiilor interioare de încălzire şi/sau pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu care nu se află în zona  unitară  de încălzire  prin sistem centralizat  de  alimentare  cu energie termică,   se face numai de către TERMO CALOR CONFORT S.A., în următoarele condiţii cumulative:

a) acordul scris al tuturor membrilor asociaţiei de proprietari, exprimat prin vot în cadrul adunării generale;

b) anunţarea operatorului Termo Calor Confort SA care are şi calitatea de furnizor şi a autorităţii administraţiei publice locale cu 30 de zile înainte de debranşare.

c) plata la zi a facturilor pentru energie termică și eventuale majorări emise de către Termo Calor Confort S.A.

d) este interzisă dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de încălzire ori a coloanelor de aerisire din cadrul condominiului, acestea fiind proprietate comună (indiviză).

termoficare debransare

Deconectarea unui consumator de energie termică dintr-un condominiu care nu se află in zona unitară de încalzire  prin sistem centralizat  de alimentare cu energie termică se face doar cu intenţia înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, cu respectarea următoarelor condiţii cumulative:

a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;

b) anunţarea, în scris, a operatorului Termo Calor Confort SA care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte.

Debranşarea unui utilizator de energie termică, altul decât cel de tip condominiu.

Se realizează  în baza Legii nr.196/2021  publicată in Monitorul Oficial nr. 693/13.07.2021 în care au fost modificate anumite articole din Legea 325/14.07.2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu anunţarea Termo Calor Confort S.A. cu cel puţin 30 de zile înainte de a se intenţiona debranşarea (anexa nr.7)

Debranşarea se execută  numai de  către Termo Calor Confort S.A. cu respectarea strictă a legii, iar cheltuielile ocazionate cu debranşarea  se  suporta de către  utilizator.

Debranșările  sus  mentionate  nu  se pot realiza  în timpul sezonului de încălzire.

Situații în care debranșarea este imposibilă

Deconectările individuale ale spaţiilor de locuit (apartamente) sau spaţii cu altă destinaţie situate în imobile de locuit de tip bloc-condominii racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) sunt interzise în următoarele situaţii:           

a) în acele condominii aflate în zonele unitare de încălzire pentru care autoritatea administraţiei publice locale a stabilit ca încălzirea să se realizeze exclusiv în sistem centralizat (Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Președintelui ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică) ;

b) când se intenţionează deconectarea numai a unor corpuri de încălzire din cadrul spaţiului cu destinaţie de locuinţă si nu sunt montate repartitoare de costuri ( Ordin ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică) ;

c) fără asigurarea încălzirii spaţiului cu destinaţie de locuinţă sau altă destinaţie, cu o sursă alternativă de producere a energiei termice conform ( Ordin ANRSC nr.91/2007 pentru aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică ) ;

d) la deconectare şi ulterior deconectării este interzisă modificarea instalaţiei interioare de încălzire a condominiului care deserveşte alţi consumatori branşaţi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice (coloane verticale, instalații de aerisire, conducte și colectoare de distribuție etc.) .

termoficare

Deconectarea unui consumator (spaţiu de locuit sau spaţiu cu altă destinaţie) dintr-un condominiu se realizează atât pentru apă caldă de consum cât şi pentru încălzire şi se face cu respectarea următoarelor condiţii cumulative conform prevederilor legale:

a) acordul scris al asociaţiei de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenţiei de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;

b) anunţarea, în scris, a operatorului care are şi calitatea de furnizor, cu cel puţin 30 de zile înainte;

c) referat tehnic emis de Termo Calor Confort S.A. discutat şi însuşit în adunarea generală a asociaţiei;

Cum se desfășoară etapele de deconectare de la rețea

Etapele procedurii de deconectare sunt:

a) Utilizatorul solicită procedura de debranșare de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică de la sediul central al TERMO CALOR CONFORT S.A., având obligația de a respecta toate etapele stipulate în aceasta ;

b) Utilizatorul solicită de la asociația de proprietari adeverință prin care se atestă plata integrală a cheltuielilor , iar la Termo Calor Confort S.A, trebuie sa fie cu plata la zi a facturilor de energie termică ;

c) Solicitantul (proprietarul) care intenţionează să renunţe la SACET (sistemul de alimentare centralizată cu energie termică) formulează o cerere către preşedintele asociaţiei  prin care solicită deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică și înlocuirea cu o sursă de producere a energiei termice în conformitate cu Legea 196/2021  Art.30, alin. 2;

d) După primirea şi analizarea cererii  privind  deconectarea  de la sistemul centralizat de alimentare cu agent termic (căldură şi apă caldă de consum), preşedintele asociaţiei transmite o adresă către Termo Calor Confort SA prin care se solicită emiterea referatului tehnic; convoacă adunarea generală a asociației, prin care se dezbate solicitarea/solicitările utilizatorilor. Asociația emite acordul scris exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare de către consumator a unui sistem individual de încălzire;

e) Referatul tehnic întocmit de către Termo Calor Confort S.A. şi care va fi semnat și stampilat de președintele asociației se va prezenta şi analiza în adunarea generală a asociaţiei de proprietari unde se vor discuta probleme referitoare la efectele deconectării de la SACET şi măsurile tehnice ce trebuiesc luate pentru funcţionarea în condiţii optime a instalaţiei termice a blocului;

Asociaţia de proprietari aprobă  în cadrul Adunării Generale următoarele:

asociatie de locatari

Media: buzoienii.ro

 

» realizarea de către utilizator a deconectarii de la SACET pentru instalarea unui sistem individual de încălzire;

» situaţia centralizatoare pe bloc/scară cu apartamentele branşate/deconectate, ce va fi transmisă  furnizorului până la data de 16 August va cuprinde:

–  nr. apartamente care rămân branşate  la SACET _____ (1cam___ 2cam___3cam__ 4cam____);

– nr.apartamente  deconectate de la SACET  până la 01 Mai____(1cam____ 2cam____3cam____ 4cam____);

– nr.apartamente ce se deconectează  de la SACET până la 16 August____(1cam____ 2cam____3cam____ 4cam____).

» întocmirea documentaţiei  tehnice  de reconsiderare  a instalaţiei  de încălzire și preparare  apă  caldă de consum  de către  o firmă specializată , cu respectarea prevederilor legale ;

» realizarea  efectivă a lucrărilor  prevăzute  în  această  documentație.

În scopul  evitării  unor cheltuieli  suplimentare,  întocmirea  documentației  de reconsiderare  a  instalației termice  și lucrările  prevăzute  în documentație se fac  o singură dată  pentru toate apartamentele care rămân  branșate la  SACET.   

Pe baza hotărârii adunării generale menţionate mai sus, conducerea asociaţiei emite acordul pentru deconectare

În termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii  proprietarului  ( anexa nr.4),   Termo Calor Confort S.A. va emite o adresă către solicitant (anexa nr.5) prin care se comunică răspunsul comisiei de avizare a documentaţiei şi o înştiinţare cuprinzând valoarea estimată a devizului lucrării şi data efectuării operaţiunii de deconectare.

Deconectarea/debranşarea se efectuează numai de către operator, Termo Calor Confort S.A., în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la achitarea devizului lucrării.

IMPORTANT!Reprezentanții Termo Calor Confort anunță că execuţia lucrărilor de reconsiderare a instalaţiei de alimentare cu energie termică a condominiului se efectuează în mod obligatoriu până la data de 01.10.

Cheltuielile de deconectare vor fi suportate de solicitant, iar cheltuielile privind eventuala modificare a instalaţiei termice din condominiu vor fi suportate de asociaţia de proprietari. Tariful pentru deconectare (emiterea referatului tehnic, deconectare calorifere, reinventariere SET) este perceput de Termo Calor Confort S.A. și este achitat de către solicitant.

După finalizarea lucrării de deconectare de către Termo Calor Confort S.A. şi înlocuirea sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, de catre proprietar, conform Art.30, alin. 2 din Legea 196/2021, solicitantul se va prezenta la sediul sectorului de care aparține respectiv punctul termic (907, 404, 510, 602, 802, 1006) în vederea întocmirii procesului – verbal de deconectare/debranşare (care trebuie semnat și ștampilat de către asociația de proprietari, în trei exemplare: 1 exemplar va rămâne la proprietar, 1 exemplar la asociația de proprietari și 1 exemplar la sediul de sector al Termo Calor Confort S.A.), în care se va consemna suprafaţa echivalent termică rămasă după deconectare şi sursa de încălzire.

Procedura se consideră încheiată în momentul depunerii la Termo Calor Confort S.A. a unui exemplar din procesul – verbal de deconectare/debranşare semnat și ștampilat de asociația de proprietari.

Solicitările pentru deconectări individuale ale spaţiilor de locuit (apartamente) sau spaţii cu altă destinaţie situate în imobile de locuit de tip bloc-condominii racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică pot fi făcute cel târziu până la data de 16 August – anunță reprezentanții Termo Calor Confort.

Precizări referitoare la deconectare

Deconectarea se referă atât la încălzire cât și la apă caldă de consum.

Adunarea Generală a Asociaţiei de proprietari/locatari aprobă deconectarea de la S.A.C.E.T. a apartamentului în cauză, doar cu intenția înlocuirii sistemului de încălzire centralizat cu o sursă de producere a energiei termice, menţionând în procesul verbal condiţiile impuse la:

  1. Încălzire

Conform Ordinului președintelui ANRSC nr.233/2004, art.12, alin.1 “repartizarea cantităților individuale pentru încalzire, aferente consumurilor de energie termică ale instalațiilor aflate în proprietatea comună se aplică tuturor proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, indiferent dacă sunt sau nu sunt racordați la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică”.

Reprezentanţii asociaţiei de proprietari vor solicita un angajament scris al proprietarului, pentru respectarea prevederilor art.11 din Ordinul nr.233/2004 ”Este interzisă dezafectarea, blindarea sau modificarea amplasamentului coloanelor de încălzire ori a coloanelor de aerisire din interiorul apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, acestea fiind instalaţii aflate în proprietate comună”, precum şi pentru permiterea unor vizite ulterioare în scopul constatării integrităţii izolaţiei coloanelor.

Consumatorul care se deconectează este obligat să plătească în continuare contravaloarea energiei termice aferente coloanelor şi părţilor comune ale instalaţiei interioare de încălzire conform prevederilor legale.

  1. Apa caldă

Racordul la coloana de distribuţie a apei calde de consum în imobil se desfiinţează prin tăiere şi sudură. Nu se acceptă soluţia dopurilor cu sigilii.

apa calda

Responsabilitatea directă a nefuncţionării corecte a instalaţiei de încălzire centralizată și a rețelei de distribuție a apei calde de consum, cât şi alte efecte secundare apărute în urma deconectărilor de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, este în sarcina asociaţiei de proprietari, avand efecte asupra tuturor utilizatorilor.

Termo Calor Confort  S.A. nu îşi asumă nici o responsabilitate în funcţionarea defectuoasă a instalaţiei din condominiu, ca urmare a nerespectării şi nerealizării măsurilor survenite in urma modificării instalaţiilor.

Pentru evitarea unor cheltuieli ulterioare inutile şi a problemelor de funcţionare a instalaţiei interioare de încălzire şi apă caldă de consum a blocului se impune ca asociaţia de proprietari să se întrunească în condiţiile legii şi să hotărască câte apartamente se deconectează de la SACET şi câte rămân branşate, astfel încât lucrările de reconsiderare(modificare) a instalaţiei de încălzire şi apă caldă de consum (în situaţia în care acestea se impun) să se efectueze o singură dată.

În situaţia în care deconectarea apartamentelor din condominiu se face fără respectarea legislaţiei în vigoare, a procedurii de deconectare şi a referatului tehnic sunteţi direct răspunzători şi se vor aplica prevederile Legii 325/2006 cu modificarile aduse prin legea 196/2021, ART. 45 (2)

Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei debranşarea/deconectarea de la SACET a utilizatorului sau consumatorului de energie termică fără respectarea dispoziţiilor legii, cu excepţia faptei care constituie infracţiune şi care se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.”

Atenție la avantaje și dezavantaje!

Cheltuielile sunt suportate de către solicitant, după cum vor fi acestea stabilite și actualizate de către operatorul local Termo Calor Confort.

În mod repetat, SC Termo Calor Confort a semnalizat necesitatea ca cetățenii să ia astfel de decizii în cunoștință de cauză, cunoscând atât avantajele, cât și dezavantajele schimbării tipului de încălzire din casele lor.

Conform operatorului, costul încălzirii este mai redus în sistem centralizat, grație subvențiilor acordate de Consiliul Local și Primăria Pitești. Mai mult, este considerat un sistem sigur și ecologic.Comparând costurile anuale, specialiștii de la Termo Calor Confort susțin că acestea sunt cu 40% mai reduse decât cele pe care le generează ultizarea centralelor de apartament. De asemenea, trebuiesc avut în calcul cheltuielile de montaj și întreținere pe care le generază un nou sistem în apartamente, precum și potențialele riscuri generate de încălzirea pe gaze.

facturi

Efectele generale ale deconectarii de la sistemul centralizat

Deconectarea de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a unor apartamente produce efecte negative în întreg condominiul precum și în mediul înconjurător al acestuia, explică reprezentanții Termo Calor Confort.

Efecte asupra imobilului:

» Necesitatea înlocuirii contorilor de energie termică, ca urmare a desprinderilor de la sistemul centralizat. Noii contori, dimensionați la nouă sarcină termică se vor suporta financiar de catre asociația de proprietari care aprobă deconectarea.

»Scăderea siguranței în exploatare a clădirii.Cauza: Creșterea volumului de instalații de gaz metan și a numărului de receptoare produce riscuri suplimentare de avarii și accidente.

» Afectarea structurii de rezistență a imobilului. Cauza: Găurile, decupajele realizate în pereţii de rezistenţă pentru modificarea instalaţiei şi evacuarea gazelor arse.

» Degradarea pereţilor interiori, a faţadelor, apariţia igrasiei şi a mirosului neplăcut în încăperi. Cauza: Neasigurarea în apartamente a temperaturii minime pentrușl menţinerea echilibrului termic

»Variaţii  ale  presiunii gazului metan şi a apei reci. Cauza: Reţelele stradale şi branşamentele nu au fost dimensionate pentru consumuri individuale mari care să asigure încălzirea şi prepararea apei calde de consum prin sisteme individuale de producere a energiei termice.

» Poluarea mediului înconjurător, pătrunderea gazelor de ardere prin ferestrele deschise ale vecinilor;

termoficare 3

Efecte asupra proprietarilor rămaşi racordaţi la sistemul centralizat :

» Creşterea cheltuielilor cu energia termică pentru încălzire şi apă caldă de consum, diminuarea raportului preţ/calitate. Cauza: Energia termică pentru încălzire, înregistrată de contorul de branşament, asigură încălzirea apartamentelor dar şi a spaţiilor comune, costurile fiind suportate de consumatorii racordaţi si intr-o cotă mult mai mică de cei debranșați funcție de cota indiviză conform Ord.483, art.12, alin.2, lit.b.

» Regim de încălzire mai redus sau decuplarea sursei proprii şi preluarea de căldură de la apartamentele adiacente.

» Sistemul de distribuţie din bloc se dezechilibrează hidraulic, debitul de agent termic nu poate fi livrat proporţional cu numărul apartamentelor rămase.

» Funcţionarea defectuoasă a instalaţiei de încălzire. Cauza: Consumul redus de apă calda în imobil.

» Creşterea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii. Cauza: După deconectare, nu încetează drepturile şi obligaţiile referitoare la plata aferentă cotei din proprietatea indiviză, reprezentată de instalaţiile de încălzire, conform reglementărilor legale.


Citiți, de asemenea, pe anchetaonline.ro:

(VIDEO) Mărturiile locatarilor blocului în care s-a produs explozia: „A zburat balconul cu totul”

<span style="color: #333333;font-size: 14pt">Articol scris de </span><a href="https://anchetaonline.ro/autor/luana-alexandra-popescu/" target="_self">Luana Alexandra Popescu</a>

Articol scris de Luana Alexandra Popescu

Editor și autor de content media online, specializat în relații publice și jurnalism. Absolvent al Facultății de Jurnalism, cu master în Comunicare Audio Video SNSPA.

Articole asemănătoare:

Citește articolele pe același subiecte: Consiliul Local Pitești | Pitești